PRODUKTY JUŻ NIEDŁUGO ZNÓW BĘDĄ DOSTĘPNE. ZAPISUJCIE SIĘ DO POWIADOMIEŃ

Polityka Prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Egida Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000573899, adres e-mail: sklep@egidaconsulting.pl , nr tel.: +48505748389  zwana dalej „Administratorem” lub „Egidą”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawierana z Egidą. Może to być zarówno umowa sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną. Znajduje to oparcie w   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania zawieranej z Egidą umowy, której jesteś stroną. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Tobą umowy.
  1. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Egida nie będzie mogła zawrzeć z Tobą umowy.
  2. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Egida usługi księgowe, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące na rzecz Egida usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Egida usługi informatyczne. Odbiorcami danych mogą być również operatorzy płatności za pomocą których dokonujesz płatności za produktu kupione od Egidy. Dane osobowe są ujawniane tym odbiorcom w celu związanych z realizacją umowy, której jesteś Stroną. W przypadku, gdy odbiorcą danych osobowych jest tzw. podmiot przetwarzający Egida zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaganą przez art. 28 RODO.
 4. Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych lub podatkowych.
 5. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
 6. W przypadku gdy zapisałeś się na newsletter, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak nie wpływa to na ważność podjętych przez nas czynności przetwarzania przez wycofaniem zgody.
 7. Informujemy, że nie dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych.

Polityka COOKIES - informacje o cookies

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Egida?

Egida  wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Egida wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Egida?

 • Pliki cookies sesyjne - są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe - są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne - ustawiane przez serwisy Egida.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż Egida, np. Google Analytics.

Egida używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Egida wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Egidzie do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Egida wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta oraz dokonania transakcji w sklepie. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Egida wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Egida na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Egida. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Egida na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Egida wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy Egida sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Egida nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów Egida jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania się

Jaki zakres danych osobowych Egida Consulting może zbierać?

1.Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówień:

   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   • nazwa firmy, NIP.

   2. Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji.

   Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

   Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

   • telefonicznie: +48 505 748 389,
   • za pośrednictwem e-maila: sklep@ukryteterapie.pl,
   • korespondencyjnie na adres siedziby
    Egida Consulting Sp. z o.o. Sp. j.
    AL. Armii Krajowej 80 
    35-307 Rzeszów

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach formuły zakupowej "Kup z Twisto"

   1.Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

    a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

    a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
    a) ING Bank Śląski S.A.
    b) Twisto Polska sp. z o.o.

    3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

    W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
    zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej
    pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

    Oświadczamy, dokładamy wszelkich starań, że przechowywane przez nas dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

    X

    Nowości w sklepie

    Koszyk

    Produkt został dodany do koszyka

    Twój koszyk jest pusty.

    Dokonaj swoich pierwszych zakupów